ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕБЕЛИ ОТ 25 ГОДИНИ

Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С посещението си в уебсайта и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, че Собственикът има право да събира и използва информация относно съответния Потребител, без значение дали лицето е регистрирано като Потребител на сайта или не, при спазване изискванията на Общия Регламент за защита наличните данни №2016/679, Закона за защита на личинте данни и свързаните с него подзаконовите актове. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация относно лични данни, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва всички данни, които потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта, участване в промоции, томболи, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че му е известно, че предоставените от него лични данни се обработват от Собственика законосъобразно, на законно правно основание включително и заявено съгласие от Потребителя, като лични данни ще бъдат използвани като бъдат включвани в база данни; като бъдат използвани за или във връзка с управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна, маркетингова, рекламна дейност и всякакъв друг вид дейности. С посещението си в уебсайта Потребителят заявява, че е уведомен от Собственика за правото на достъп до данните, начина на съхранение и сферата на ползването им.

 • Собственикът е администратор на лични данни, осигурява защитата на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, потребителите се съгласяват, че собственикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на сайта и електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с потребителите; управление на поръчките, доставяне на стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на собственика и потребителите; измерване на ефективността на услугите на собственика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на собственика и друга подобна информация по поща, телефон и/или електронна поща; директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Собственикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Собственикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на стоките).

 

 • Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до собственика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места потребител може да се свърже със собственика в случай на неоторизирано попълване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.


  На основание ОРЗЛД 2016/679, Потребителят има право:
  •Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от Собственика, и за целта, за която се обработват, включително да        получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни, на които данните се предават;
  • Да поиска копие от своите лични данни от Собственика;
  • Да иска от Собственика коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
  • Да изиска от Собственика изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");
  • Да иска от Собственика ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
  • Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
  • Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
  • Да се обърне с жалба до надзорен орган, ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
  • Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до Собственика;
  • Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
  • Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

По всяко време Потребител би могъл да се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Собственика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати съобщение за това на електронна поща: [email protected].  С приемането на Общите условия, Потребителите изрично дават съгласието си Собственикът да им изпраща на предоставените адрес, електронна поща и телефон за контакт: търговски съобщения; информация; материали и т.н., посочени в настоящите Общи условия. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл.6, ал.4 от Закона за електронната търговия, както и за потвърждение за изпълнението на задължението на Собственика по чл.49 във връзка с предоставяне на информация по чл. 47 от Закона за защита на потребителите. Под „съгласие“ Собственикът ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време. Съгласие на субекта на лични данни се изисква винаги, когато не съществува алтернативно правно основание за обработването.

 

 ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ


Личните данни се обработват от Собственика законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели с оглед естеството на създадените отношения регламентирани с настоящите Общи условия. Личните данни, които администраторът събира са ограничени до това, което е необходимо за съответната цел на обработване. Собственикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. В регистрационната форма, попълвана от регистрирания Потребител при регистрацията, Собственикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Ограниченията по изречение четвърто по-горе не се прилагат, в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Собственикът има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство. Срокът за съхранение на данните се определя от Собственика в рамките на давностния срок за всяка една евентуална претенция за защита права произтичащи от създадените с оглед настоящите Общи условия отношения между Потребител и Собственик , освен ако не е налице друго законово основание за съхраняване за по-дълъг срок. Извън описаните в настоящите Общи условия и Декларацията за поверителност случаи, Собственикът се задължава да НЕ разкрива никаква лична информация за Потребителя и да НЕ предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други.

Последно разгледани

Фирмен магазин

гр. Русе, ул. "Константин Димчев" 1, тел.: 0895 547 489


© 2024 „СОЛВЕНТ“ ЕООД   Всички права запазени!     Web Design & SEO by Zashev